Συγκριτική έκθεση

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης GAP δείχνουν ότι οι πατέρες επιθυμούν και έχουν ανάγκη από καλύτερες υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά με το πώς να γίνουν πατέρες. Το αποτέλεσμα δείχνει επίσης ότι το ενημερωτικό υλικό και τα μαθήματα σχετικά με την ανατροφή του παιδιού, τη γέννηση και άλλα δεν είναι πάντα προσβάσιμα στους πατέρες και συχνά επικεντρώνονται περισσότερο στη μητέρα. Οι περισσότεροι από τους πατέρες σε όλες τις χώρες θεωρούσαν ότι οι μητέρες και οι γυναίκες ήταν πιο προετοιμασμένες για το ρόλο τους και ότι συχνά είχαν καλύτερη σύνδεση και ικανότητα να φροντίζουν το παιδί τις πρώτες εβδομάδες ή μήνες.

Σε όλες τις χώρες συνέβησαν σημαντικές αλλαγές την τελευταία δεκαετία όσον αφορά την εμπλοκή των πατέρων με τα παιδιά τους, με τους πατέρες σε όλες τις χώρες εταίρους να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να συμμετέχουν περισσότερο στη ζωή των παιδιών τους. Αναφέρθηκε επίσης ότι λόγω αυτών των γρήγορων αλλαγών είναι σημαντικό για τους πατέρες να έχουν μαθήματα ή πρότυπα, καθώς ο ρόλος των πατέρων είναι πολύ διαφορετικός σήμερα από ό,τι όταν μεγάλωναν. Ήταν επίσης ενδιαφέρον ότι οι αλλαγές στην κοινωνία δεν έχουν γίνει τόσο πολύ στην κυβέρνηση ή στα συστήματα επιμέλειας, και πολλοί πατέρες αισθάνονται ότι το σύστημα είναι μεροληπτικό προς τις γυναίκες.