Σετικά με το έργο

Το έργο βασίζεται σε μια καινοτόμο προσέγγιση για την κατάρτιση των νέων με επίκεντρο τους νέους πατέρες ως κύρια ομάδα-στόχο. Ο κύριος στόχος είναι να ενδυναμώσει και να εκπαιδεύσει τους νέους πατέρες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον γονεϊκό ρόλο.

Το έργο “Fatherhood, gender roles and parenting” έχει ως στόχο να καλύψει την ανάγκη των νέων πατέρων (18-30 ετών) για κατάρτιση και υποστήριξη στο ρόλο τους ως γονείς. Το έργο βασίζεται σε μια καινοτόμο προσέγγιση για την κατάρτιση των νέων με επίκεντρο τους νέους πατέρες ως κύρια ομάδα-στόχο. Ο κύριος στόχος είναι να ενδυναμώσει και να εκπαιδεύσει τους νέους πατέρες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον γονεϊκό ρόλο. Το τελικό προϊόν του έργου θα είναι διαδικτυακή κατάρτιση για νέους πατέρες ανοικτή και προσβάσιμη στις γλώσσες των εταίρων, αγγλικά, ισπανικά, ελληνικά και ισλανδικά.

Στην εκπαίδευση των ομοτίμων και την παραγωγή βίντεο θα συμμετέχουν ομοτίμοι ή νέοι πατέρες, 4-6 από κάθε χώρα εταίρο, καθώς και εταίροι που θα εμπλέκουν ομάδες αναφοράς 8-10 επαγγελματιών και ομοτίμων σε κάθε χώρα, οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου. Συνολικά 40 νέοι πατέρες θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της διαδικτυακής κατάρτισης, παρέχοντας ανατροφοδότηση για την οριστικοποίηση της πλατφόρμας μάθησης της πατρότητας. Απρόβλεπτος αριθμός πατέρων θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα του έργου είτε με μεμονωμένα βίντεο είτε θα λάβει μέρος ως εταίρος στο συνολικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Η διαδικτυακή εκπαίδευση θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και βίντεο. Το εκπαιδευτικό πακέτο για την πατρότητα θα σχεδιαστεί με τη χρήση μεθόδων θετικής ψυχολογίας, συναισθηματικής νοημοσύνης και ενσυνειδητότητας, καθώς και τεχνικών προπόνησης και διευκόλυνσης παρακίνησης, οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα κεντρικό πρόγραμμα σπουδών που θα περιλαμβάνει μαθησιακούς στόχους και εφαρμοσμένη μεθοδολογία, το οποίο θα μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές/χώρες και ομάδες εντός της Ευρώπης. Ομότιμα βίντεο ή συνεντεύξεις με 4-6 επιλεγμένους νέους πατέρες από κάθε χώρα των συμμετεχόντων στη γλώσσα τους, συνεντεύξεις με 4-6 επαγγελματίες στα αγγλικά που θα υποτιτλιστούν στις γλώσσες των εταίρων ως μέρος του εκπαιδευτικού υλικού. Ένα εγχειρίδιο για τον παραγωγό θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο στα αγγλικά παρέχοντας πληροφορίες και τα απαραίτητα εργαλεία για την προετοιμασία, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή των βίντεο για την πατρότητα, καθώς και μια περιγραφή της συνολικής διαδικασίας αναθεώρησης και της συνεργασίας με τους νέους πατέρες και τους επαγγελματίες που συμμετέχουν.

Εμείς και οι εταίροι μας πιστεύουμε ότι το έργο θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε όλους τους νέους πατέρες και ότι το υλικό και η κατάρτιση που αναπτύχθηκε θα είναι βιώσιμα και πρακτικά εφαρμόσιμα για την ομάδα-στόχο μας των νέων πατέρων τόσο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Πατρότητας όσο και σε σχετικές πλατφόρμες κατάρτισης και επικοινωνίας, προσαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας υλικό και μεθοδολογίες που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Αποτελέσματα

Ανάλυση GAP

Ανάλυση της κατάστασης και του περιβάλλοντος σχετικά με τη γονική μέριμνα. Γονική μέριμνα, δικαιώματα και υποχρεώσεις στο δίκαιο της ΕΕ και τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τη συμμετοχή των φύλων στην ανατροφή των παιδιών τους, έρευνα γραφείου, εντοπισμός και συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες επιμέλειας/γονικής μέριμνας και τη διαθέσιμη υποστήριξη.

Fatherhood εκπαίδευση έμπνευσης/ ενδυνάμωσης

Ένα εκπαιδευτικό πακέτο για να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει τους νέους πατέρες. Χρησιμοποιώντας μεθόδους θετικής ψυχολογίας και συναισθηματικής νοημοσύνης, δουλεύοντας με τις προσωπικές δυνάμεις και την εκπαίδευση με βάση τον χαρακτήρα.

Fatherhood βίντεο

Τα βίντεο για την πατρότητα είναι διαδικτυακά βίντεο μεταξύ ομοτίμων με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και ιστοριών που θα ενδυναμώσουν τους νέους πατέρες στον γονεϊκό τους ρόλο.

Πλατφόρμα Fatherhood

Η πλατφόρμα Fatherhood είναι μια διαδικτυακή εκπαίδευση όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς να μεγαλώνουν ένα παιδί μέσα από συγκεκριμένες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από έξι διαφορετικά θέματα και είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, ισλανδικά, ισπανικά και ελληνικά.